SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur
SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur
SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur

Stanovy zájmového spolkuI. Název a sídlo.

 Název: SSaM - spolek sběratelů alkoholických miniatur
 Sídlo: Krynická 498/15, 181 00 Praha 8
II. Předmět činnosti.

 Spolek sběratelů miniaturních lahviček plněných alkoholickými nápoji, propagace, prosazování zájmů členstva a jeho zastupování ve styku s obdobnými spolky v zahraničí, výstavy, spolupráce s ostatními spolky v zahraničí.

III. Majetkové poměry.

 Majetek spolku bude tvořen prostředky získanými od členů spolku (členské příspěvky) a sponzorů. Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem spolku. Mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti spolku, jak je vymezeno v těchto stanovách.

IV. Hospodaření sdružení.

 Spolek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku, viz odstavec VII. smlouvy o spolku. Návrh rozpočtu musí být předložen a schválen na výroční schůzi členstva a to prostou většinou hlasů všech zúčastněných členů.

V. Členství ve sdružení.

 1. Členem SSaM se může stát každý občan ČR, který uzná Stanovy spolku, slíbí jejich dodržování a to prohlášením na přihlášce do spolku.
 2. Členství vzniká dnem přijetí přihlášky předsedou spolku či jeho zástupcem a po zaplacení členského ročního příspěvku.
 3. Členství zaniká:
     a. písemným odhlášením ke konci kalendářního roku
     b. úmrtím
     c. po nezaplacení členského příspěvku ve lhůtě stanoveném v čl. VI., odst. 2. těchto stanov
     d. vyloučením za hrubé porušování stanov spolku, konáním proti zájmům spolku - o vyloučení člena spolku se hlasuje na za tímto účelem svolané schůzi spolku prostou většinou hlasů zúčastněných účastníků spolku.

VI. Členské příspěvky.

 1. Při přijetí do SSaM se vybírá členský příspěvek.
     Výše členských příspěvků na každý kalendářní rok se určuje usnesením výroční schůze.
     Tč. platí roční členský příspěvek ve výši: 500 Kč (Pět - set - korun - českých)
 2. Členský příspěvek se platí jednorázově nejpozději do dne konání výroční schůze a to bankovním převodem na bankovní účet SSaM, nebo peněžní poukázkou (poštovní složenkou), či v hotovosti do pokladny spolku a to vždy na následující rok.
     Členské příspěvky slouží k realizaci předmětu činnosti SSaM.
     Při ukončení členství se nevrací členský příspěvek a to ani jeho adekvátní část.

VII. Orgány sdružení.

 O všech záležitostech spolku rozhoduje tříčlenný výbor spolku:
     1. předseda spolku - prezident spolku
     2. místopředseda spolku
     3. pokladník spolku
 Výbor rozhoduje o všech otázkách, které musí spolek řešit. Každý z členů má při hlasování jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Předseda jedná jménem spolku.
 Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu SSaM - otisku razítka spolku připojí svůj podpis předseda spolku.
 Tento výbor spolku je volený každý rok na výroční schůzi prostou většinou hlasů přítomných členů spolku.
 Při výroční schůzi předkládá výbor závěrečnou zprávu o činnosti spolku a hospodaření spolku.
 Za vedení pokladny je zodpovědný pokladník, nebo předseda spolku. Ti vedou účetní doklady, zajišťují účetní uzávěrku a popř. účetní kontrolu.
 Výběry a proplácení z účtu sdružení provádí pokladník, nebo předseda spolku pouze za souhlasu dalšího člena spolku.
 Z dokladů musí jednoznačně vyplývat účel a důvod plateb.
 Znovuzvolení výboru je přípustné.
 Výroční schůze slouží kromě pravidelné kontroly financí spolku k uplatnění demokratických práv členů SSaM na spoluúčasti při sestavování plánu akcí, využití peněžních prostředků apod.
 Děje se tak cestou diskusních příspěvků a následného hlasování. Na každé výroční schůzi se vyhotovuje protokol - zápis, zachycující její průběh. Protokol podepsaný předsedou se zakládá do archivu spolku.
 Přijatá usnesení jsou závazná jak pro všechny členy spolku, tak i pro členy výboru spolku.

VIII. Zrušení sdružení.

 Sdružení se ruší:
     - dohodou většiny členů sdružení
     - likvidací: při nedostatku majetku a to výmazem registrace.
 Nepřejde-li majetek sdružení na právního nástupce, provede se jeho likvidace.
 Návrh na zánik spolku lze projednat pouze na mimořádné, k tomuto účelu svolané schůzi. Návrh musí být podepsán min. třetinou všech členů. Výbor spolku je povinen svolat mimořádnou schůzi do 30ti dnů od doručení návrhu. K přijetí návrhu na zánik SSaM je nutná dvoutřetinová většina hlasů na schůzi přítomných členů.
 Případný likvidační zůstatek majetku spolku se rozdělí mezi členy spolku podle výše jejich vztahů.

IX. Změny a doplňky.

 Veškeré změny a doplňky těchto stanov lze provést na výročních schůzích.
 O změnách se hlasuje v pořadí tak, jak byly podány návrhy na ně. K přijetí změn je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů spolku.

 Otázky přímo neřešené v těchto stanovách se řídí občanským zákoníkem ČR.

 v Praze dne 25. 3. 2016

link -> Stanovy.pdf
© SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur