SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur
SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur
SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur

O našem hobbySbírání alkoholových miniatur - nevšední koníček


 Jako každá jiná sběratelská činnost, tak i náš nevšední koníček, jakým sbírání alkoholových miniatur je, podléhá svým vlastním pravidlům. Pravda, jsou to sice pravidla nepsaná, ale vycházejí jednak z logiky věci a jednak ze všeobecné filozofie sběratelství. Vyvíjela se po dlouhá desetiletí, protože už na počátku minulého století bylo sběratelství minilahviček poměrně rozšířeným hobby především v USA. Pravidla nejsou tak striktní a pečlivě formulovaná jako např. ve filatelii, ale sběratelé alkoholových miniatur na celém světě je i tak více méně dodržují. Co vlastně alkoholové miniatury ve smyslu sběratelských objektů jsou? V ideálním případě to jsou zmenšeniny (ukážka) originálních velkých lahví s nějakým druhem lihoviny, se kterými jsou až na velikost tvarově i adjustačně totožné. Většinou ale jde o standardní lahvičky (ukážka), které mají s velkým originálem společnou pouze náplň a někdy i design etikety. V zásadě platí to, že alkoholové miniatury mají obsah do 0,05 l, ale ve sbírkách nejsou nijak výjimečné lahvičky s obsahem větším - 0,06 nebo 0,07 a nebo dokonce i 0,1 a 0,125 l. Je tomu tak mimo jiné proto, že v některých zemích to je anebo byla nejmenší forma balení lihovin.

 Alkoholové miniatury se sbírají s obsahem, t.zn. že mají být pokud možno plné a musí mít neporušený uzávěr (ukážka). Každá lahvička musí být opatřená nějakým druhem etikety (ukážka), ze které by mělo být zřejmé o jaký druh alkoholického nápoje se jedná, kdo ho vyrobil a kde. Ne vždy splňují etikety lahviček tento požadavek, protože zvláště v minulosti mnohé země neměly speciální normy pro označování alkoholických nápojů a jinde zas byly příliš benevolentní. V některých zemích mají sběratelé zažitá poněkud odlišná pravidla než v Česku, ale to se týká ve své většině jen kategorizace lihovin, případně názvu hobby. V zásadě se ale sběratelé alkoholových miniatur na celém světě shodují v tom, že miniaturní lahvička je plná, originálně uzavřená a jejím obsahem je nějaký druh alkoholického nápoje.

 Za nepřípustné jednání se na celém světě považuje jednak jakákoliv manipulace s etiketami kromě restaurace - t.zn. přilepení odchlíplých růžků, vyrovnání oděrek apod., jednak dolévání vypařeného obsahu např. za použití injekčních stříkaček a jednak obnova poškozených uzávěrů. Za alkoholové miniatury se všeobecně kromě běžných lahviček, většinou kulatého tvaru a vyrobené z čirého skla, považují i všechny ostatní nádoby a schránky (ukážka) z libovolného materiálu, plněné nějakým druhem lihoviny nebo jiného alkoholického nápoje ve stanoveném obsahu do 0,05 l.

 Uvedená pravidla jsou pro naprostou většinu sběratelů nezpochybnitelnou normou. Ale existují i věci, na které má téměř každý sběratel svůj názor. Jde například o tzv. pečetění uzávěrů proti vypařování obsahu, kdy část sběratelů uzávěry preparuje jednou z mnoha forem hermetizace, a jiná část lahvičky ponechává v původním stavu. Nejednotný je i názor na původ miniatur, důležitý pro kategorizaci lahviček nebo evidenci sbírky - většina sběratelů je toho názoru, že lahvička se zařazuje pod zemi původu obsahu, jiní sběratelé zase zastávají názor, že směrodatné je to, kde byla lahvička naplněna. I na samotnou evidenci existuje celá řada názorů - jsou sběratelé, kteří pečlivě registrují i tu nejmenší maličkost u každého jednotlivého exempláře, jiní se spokojují pouze se zaznamenáváním počtu lahviček ve sbírce a zbytek nevede evidenci žádnou.

 Z uvedeného vyplývá, že přes popisované zásady skýtá sbírání alkoholových miniatur dost prostoru také pro individuální zaměření a řešení každé sbírky. Zájemcům o toto nevšední hobby, kteří se rozhodnou pro členství v SSaM, nabízíme možnost rozšíření a doplnění svých znalostí - především pro začátečníky připravujeme vydání příručky (ukážka) sběratele miniaturních lahviček.

© SSaM - Spolek Sběratelů alkoholických Miniatur